Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020

Αρμοδιότητες Μονάδων

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Α1 είναι οι εξής:

i. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της Επιτελικής Δομής, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών στους τομείς Εσωτερικών, Ισότητας των Φύλων, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των πολιτικών τους, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, υπό την προοπτική υλοποίησης Έργων μέσω χρηματοδότησης από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020, καθώς και άλλα προγράμματα. Υποστηρίζει το ΥΠΕΣ στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς για το σχεδιασμό Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Έργων που προωθούνται προς ένταξη στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020.

Για τους παραπάνω σκοπούς, παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, συμμετέχει στην εξειδίκευσή τους με γνώμονα τις πολιτικές του ΥΠΕΣ και υποβάλλει προτάσεις υλοποίησης έργων στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Συνεργάζεται με αυτές για τη διαμόρφωση του περιεχομένου προσκλήσεων για τις δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΕΣ, παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων, την πρόοδο επίτευξης των δεικτών και τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014−2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Έργων.

ii. Διαμορφώνει θέσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις πολιτικές Ισότητας που θα πρέπει να ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 και για τη συνέργια και συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014−2020 στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές, τις οποίες υποστηρίζει με εξειδικευμένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Παράλληλα, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων στο πλαίσιο των πολιτικών Ισότητας που υλοποιούνται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την εφαρμογή των δράσεων ισότητας, συνθέτει τις πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την ΕΑΣ για την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων των παραπάνω ΕΠ.

 

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Β1 (τομέας Εσωτερικών) και Β2 (τομέας Ισότητας των Φύλων) είναι οι εξής:

i. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων και για τις οποίες θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου. Αντίστοιχα, παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αναλάβουν οι ίδιοι ως Δικαιούχοι την υλοποίηση πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να συνδράμει στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του πολιτικού προϊσταμένου της Ε.Δ.

ii. Υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα της αρμοδιότητας της εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

iii. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/ Δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Επιτελική Δομή δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στην αντίστοιχη Μονάδα Β1 ή Β2, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών ή Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

 

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Γ είναι οι εξής:

  • Διασφαλίζει την οργάνωση και υποστήριξη της Επιτελικής Δομής.
  • Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ.
  • Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ.
  • Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ.
  • Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας της ΕΔ πλην εκείνων που ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων μονάδων. Παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΔ.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
  • Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ
  • Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
  • Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
 
 

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
Ονοματεπώνυμο Θέση / Μονάδα Τηλέφωνο email
Κάμπουρας Δημήτρης Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής 2131501453

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γκαβογιάννη Πέγκυ Προϊσταμένη μονάδας/
Μονάδα Α1
2131501455

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ανδρέου Μαρία Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501464

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Μητροπούλου Σοφία Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501454

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μιχελιουδάκη Κική Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501463

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπούκη Έλλη Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501459

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάνου Άννα Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501452

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τσαχαλίδης Αντώνης Στέλεχος Μονάδας Α1 2131501475

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωνσταντή Ιφιγένεια Προϊσταμένη μονάδας/
Μονάδα Β1
2131511481

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναστασόπουλος Σπύρος Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501472

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δράκος Θεόδωρος Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501479

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μάμαλη Ελίνα Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501460

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπέη Όλγα Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501463

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σταυρινούδη Αθηνά Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501457

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τριανταφύλλου Βάσω Στέλεχος Μονάδας Β1 2131501466

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μανώλη Γεωργία Προϊσταμένη μονάδας/
Μονάδα Β2
2131501480

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αβαρκιώτης Δημοσθένης Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501462

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αβραμίδη Φυλλιώ Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501483

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικολάου Κατερίνα Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501484

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικολάου Χάρις Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501456

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικολοπούλου Χρύσα Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501470

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χαραλάμπους Χρύσα Στέλεχος Μονάδας Β2 2131501458

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ροδοπούλου Μαίρη Προϊσταμένη μονάδας/
Μονάδα Γ
2131501474

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βογιατζή Μαρία Στέλεχος Μονάδας Γ 2131501451

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζώγαλης Χρήστος Στέλεχος Μονάδας Γ 2131501482

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κοκκινασίδης Δημήτρης Στέλεχος Μονάδας Γ 2131501461

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μάντζαρη Ελευθερία Στέλεχος Μονάδας Γ 2131501468

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπέγλερη Κατερίνα Στέλεχος Μονάδας Γ 2131501465

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι αρμοδιότητες όλων των Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις δράσεις που αφορούν ζητήματα υπαγόμενα στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, αρμόδια είναι η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Η Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής:

Μονάδα Α1: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014−2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης

ΜΟΝΑΔΑ Β1: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων − τομέας Εσωτερικών

ΜΟΝΑΔΑ Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων − τομέας Ισότητας των Φύλων

ΜΟΝΑΔΑ Γ: Μονάδα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παλαιότερη σελίδα της Επιτελικής Δομής στην διεύθυνση www.eyeisotita.gr.

©2021 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Search