Εκτύπωση

Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020

Αρμοδιότητες Μονάδων

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Α1 είναι οι εξής:

i. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της Επιτελικής Δομής, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών στους τομείς Εσωτερικών, Ισότητας των Φύλων, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των πολιτικών τους, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, υπό την προοπτική υλοποίησης Έργων μέσω χρηματοδότησης από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020, καθώς και άλλα προγράμματα. Υποστηρίζει το ΥΠΕΣ στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς για το σχεδιασμό Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Έργων που προωθούνται προς ένταξη στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020.

Για τους παραπάνω σκοπούς, παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, συμμετέχει στην εξειδίκευσή τους με γνώμονα τις πολιτικές του ΥΠΕΣ και υποβάλλει προτάσεις υλοποίησης έργων στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Συνεργάζεται με αυτές για τη διαμόρφωση του περιεχομένου προσκλήσεων για τις δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΕΣ, παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων, την πρόοδο επίτευξης των δεικτών και τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014−2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Έργων.

ii. Διαμορφώνει θέσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις πολιτικές Ισότητας που θα πρέπει να ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 και για τη συνέργια και συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014−2020 στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές, τις οποίες υποστηρίζει με εξειδικευμένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Παράλληλα, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων στο πλαίσιο των πολιτικών Ισότητας που υλοποιούνται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την εφαρμογή των δράσεων ισότητας, συνθέτει τις πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την ΕΑΣ για την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων των παραπάνω ΕΠ.

 

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Β1 (τομέας Εσωτερικών) και Β2 (τομέας Ισότητας των Φύλων) είναι οι εξής:

i. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων και για τις οποίες θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου. Αντίστοιχα, παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αναλάβουν οι ίδιοι ως Δικαιούχοι την υλοποίηση πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να συνδράμει στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του πολιτικού προϊσταμένου της Ε.Δ.

ii. Υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα της αρμοδιότητας της εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

iii. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/ Δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Επιτελική Δομή δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στην αντίστοιχη Μονάδα Β1 ή Β2, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών ή Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

 

Κύριες Αρμοδιότητες της Μονάδας Γ είναι οι εξής:

 
 
Tags: