Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις δράσεις που αφορούν ζητήματα υπαγόμενα στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, αρμόδια είναι η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Η Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής:

Μονάδα Α1: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014−2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης

ΜΟΝΑΔΑ Β1: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων − τομέας Εσωτερικών

ΜΟΝΑΔΑ Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων − τομέας Ισότητας των Φύλων

ΜΟΝΑΔΑ Γ: Μονάδα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παλαιότερη σελίδα της Επιτελικής Δομής στην διεύθυνση www.eyeisotita.gr.

©2021 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Search