Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Υπουργείου Εσωτερικών

Image
Image

Έργα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πληροφορίες για έργα που υλοποιεί η υπηρεσία για την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έργα σε Θέματα Ισότητας Φύλων

Πληροφορίες για τα έργα που υλοποιεί η υπηρεσία και αφορούν την ισότητα των φύλων.

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παλαιότερη σελίδα της Επιτελικής Δομής στην διεύθυνση www.eyeisotita.gr.

©2021 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Search